• Dzień Dziecka

     • Kochane Dzieci!

      Życzymy Wam uśmiechu i radości na każdy dzień, pięknych bajek na dobranoc, tylko kolorowych snów. Niech każdy dzień będzie dla Was fascynującą przygodą pełną inspirujących wydarzeń

     • Rekrutacja wakacyjna

     • Rekrutacja na okres wakacyjny będzie prowadzona
      w dniach 3 - 8.06.2020r.

      Zasady rekrutacji znajdują się na stronie Tyskiego Portalu Oświatowego.

      Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym w roku szkolnym 2019/2020 należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do niniejszych wniosków, potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów.

      W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.

       

     • Wznowienie działalności Przedszkola

     • Uruchomienie działalności Przedszkola nr 17 w Tychach podyktowane jest udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

      Uwzględniając rekomendacje MEN oraz wytyczne przeciwepidemiczne GIS w sytuacji zapobiegania i zwalczania COVID-19, przeliczając powierzchnię i możliwości kadrowe – przedszkole dysponuje maksymalnie 48 miejscami dla dzieci (liczba może ulec zmianie np. ze względu na zachorowania personelu lub inne sytuacje losowe). Jednak w pierwszym tygodniu, zgodnie z przeprowadzonym wcześniej sondażem na zapotrzebowanie miejsc w placówce planuje się otworzenie 2 grup (24 miejsca).

      Z dniem 25 maja 2020 r. obowiązuje w przedszkolu inna organizacja pracy: nowy podział na grupy oraz przydzielenie opiekunów. Związane to jest z ograniczeniem stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, koniecznością połączenia rodzeństwa, zmniejszenia liczebności grup. Jedna grupa licząca do 12 dzieci, będzie przebywać w wyznaczonej sali pod opieką przydzielonych, tych samych opiekunów. Grupowanie dzieci będzie uwzględniać zadeklarowany czas pobytu w przedszkolu.

      Rodzice, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem i chcą skorzystać z zajęć opiekuńczych w przedszkolu zobowiązani są do zapoznania z wprowadzoną Procedurą dotyczącą działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz wnioskiem o wznowienie opieki przedszkolnej w okresie epidemii, a także klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

      Rodzice, którzy deklarują konieczność opieki i zamierzają dokonać zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńcze muszą wypełnić wniosek oraz klauzulę i dostarczyć do przedszkola. Dokumenty te będą dostępne na stronie internetowej przedszkola niezwłocznie po sprawdzeniu ich przez prawnika oraz Inspektora Ochrony Danych. Wtedy też zostaną podane terminy i sposób składania tejże dokumentacji.

     • Żłobek i przedszkola w Tychach zostaną otwarte 25 maja

     • Z końcem kwietnia premier Matusz Morawiecki przedstawił plan zdejmowania obostrzeń wprowadzonych w kraju z powodu epidemii koronawirusa. Mówił m.in. o otwarciu żłobków i przedszkoli od 6 maja 2020 roku. Po analizie m.in. możliwości organizacji opieki nad dziećmi z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w poszczególnych placówkach w mieście oraz aktualnej sytuacji epidemicznej w regionie podjęto decyzję o otwarciu tych placówek 25 maja, a nie 18 maja, jak początkowo planowano.   

       

      - Po analizie m.in. możliwości organizacji opieki nad dziećmi z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w poszczególnych placówkach oraz analizie przebiegu epidemii, zwłaszcza w woj. śląskim, podjęliśmy decyzję o uruchomieniu żłobków i przedszkoli 25 maja. Bezpieczeństwo mieszkańców, w szczególności tych najmłodszych, jest w tej chwili najważniejsze – mówi Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.

      Po uruchomieniu placówek będą one działały w reżimie sanitarnym. Ze względu na sytuację epidemiologiczną liczba grup przedszkolnych i liczba dzieci objętych opieką w żłobkach zostanie zmniejszona do maksymalnie 14 osób.  

      Na konferencji prasowej 13 maja premier Mateusz Morawiecki zapowiedział możliwość zorganizowana opieki dla dzieci szkół podstawowych w klasach I – III od 18 maja, a od 25 maja prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach. Od 1 czerwca także konsultacji w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

      O decyzjach związanych z organizacją zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci szkół podstawowych w klasach I - III oraz pomocy dla ósmoklasistów i maturzystów, o których mówił premier tyski magistrat będzie informował, po otrzymaniu wytycznych z GIS-u i konsultacjach z placówkami oświatowymi w mieście.


      Ewa Grudniok
      Rzecznik Prasowy
      Urzędu Miasta Tychy

     • SZANOWNI RODZICE !!!

     •     Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 6 maja dopuszczona będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Jak wyjaśnił, ostateczne decyzje będą podejmowane przez organy prowadzące te placówki.

      Mając na względzie stworzenie właściwych warunków, zapewniających zdrowotne bezpieczeństwo zarówno dzieci jak i pracowników w przedszkolach Prezydent Miasta Tychy podejmie decyzję o terminie otwarcia tyskich przedszkoli w następnym tygodniu (https://www.facebook.com/AndrzejDziubaPrezydentTychow/photos/a.106824786015809/3114647315233526/?type=3&theater).
      O czym zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.

      Dyrektorzy przedszkoli zostali zobligowani do przeprowadzenia sondażu  w zakresie zapotrzebowania na opiekę przedszkolną w okresie trwającego stanu epidemii.

       

      W dniu 4 maja 2020 r. wychowawcy poszczególnych grup będą kontaktowali się          z Państwem za pomocą poczty elektronicznej (z rodzicami dzieci z grupy Sówki telefonicznie) aby pozyskać informację, którzy rodzice muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki, w związku z czym muszą skorzystać z opieki dziecka w przedszkolu. Jeżeli podejmą Państwo decyzję o chęci skorzystania z opieki przedszkolnej,  prosimy o podanie również godzin przebywania dziecka w placówce (od.....do…)

       

      Prosimy Państwa o przemyślaną decyzję i rozważenie zagrożenia jakie niesie przebywanie Państwa dziecka w grupie, w czasie trwającej pandemii.

      Jednocześnie informujemy, że:

      • z zajęć opiekuńczych w przedszkolu mogą korzystać wyłącznie dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
      • kryteria przyjmowania do placówki zostaną podane w późniejszym terminie, po rozeznaniu potrzeb;
      • nastąpi zmiana organizacji pracy w placówce (zgodnie z wytycznymi GIS i MZ);
      • z sali będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, klocki, gry, puzzle; liczba zabawek będzie ograniczona; nie będzie można zapewnić dzieciom swobodnego poruszania się po sali; dzieci będą musiały spędzać czas w odpowiednich odległościach od siebie;
      • nie będą organizowane wyjścia poza teren placówki np. spacery;
      • nie będzie możliwości korzystania z urządzeń rekreacyjnych na przedszkolnym placu zabaw (ponieważ nie mamy możliwości dezynfekowania go po każdorazowym użyciu przez grupę);
      • dzieci mające objawy przeziębienia lub choroby nie będą przyjmowane do przedszkola !!!

      Rodzice decydujący się skorzystać z opieki przedszkolnej są zobowiązani do:

      • przekazania Dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
      • zaopatrzenia swojego dziecka, które ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;
      • przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych
      • nie posyłania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;
      • wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
      • przestrzegania procedur obowiązujących w przedszkolu w czasie epidemii;
      • wyrażenia zgody na pomiar temperatury u dziecka;
      • stałej dostępności telefonicznej;
      • regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny. Powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. (Proszę wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku małych dzieci bardzo trudno jest utrzymać reżim sanitarny. Kilkulatki notorycznie dotykają różnych rzeczy, a potem swoich twarzy).

      Z poważaniem

      Dyrektor  Przedszkola nr 17 w Tychach.

                  

     • Rekrutacja

     • Szanowni Rodzice

      Z uwagi na przedłużenie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informujemy, że w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2020/2021 zmianie ulega termin i sposób potwierdzania przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola woli uczęszczania.

      Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050/89/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 marca 2020 r.:

      Rodzaj czynności

      Termin
      w postępowaniu rekrutacyjnym

      Potwierdzanie woli uczęszczania do placówki przez rodzica kandydata zakwalifikowanego (elektronicznie w systemie NABO lub w postaci podpisanego oświadczenia przesłanego na adres e-mailowy placówki)

      30 marca – 2 kwietnia  2020 r.

      do godz.15:00

      Na stronie internetowej Tyskiego Portalu Oświatowego oraz na stronie systemu NABO będą dla rodziców do pobrania odpowiednio druki:

      • Druk potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2020/2021,
      • Druk potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

      Z uwagi na szczególną sytuację epidemiologiczną w kraju i konieczność zminimalizowania kontaktów osobistych, podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w dniu 3 kwietnia 2020 r. o godz.10:00 poprzez publikację na stronie internetowej placówki.

      Ponadto rodzic/opiekun prawny kandydata zakwalifikowanego do przedszkola może uzyskać informację o przyjęciu dziecka wysyłając zapytanie mailowo na adres

      placówki przedszkolnej.

               Adres e mail Przedszkola nr 17:

               p17@oswiata.tychy.pl

       

     • Informacja

     • Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci!

       W czasie zawieszenia zajęć w przedszkolu będziemy z Wami w kontakcie poprzez naszą stronę internetową oraz maile grupowe. Każda grupa otrzyma informacje związane z realizacją podstawy programowej, propozycje zabaw, linki  do ciekawych stron, na których możecie znaleźć różne propozycje zajęć, ciekawe informacje.

      Grupa Sówki propozycje zabaw i zajęć znajdzie na stronie internetowej w zakładce Sówki. Na naszej stronie zamieścimy także propozycje zabaw z językiem angielskim oraz zabawy i ćwiczenia logopedyczne.

      Proponujemy również odwiedzenie  strony

      http://www.e-podreczniki.pl/

       i strony internetowej  z zajęciami dla dzieci 6-letnich

      https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

       

      Zachęcamy do kontaktu z nami przez pocztę elektroniczną lub maile grupowe. Przypominamy nasz adres e-mail: p17@oswiata.tychy.pl

      Pozdrawiam serdecznie, życząc wszystkim zdrowia.

      Izabela Dziuba

      Dyrektor Przedszkola nr 17

     • Zawieszenie zajęć

     • Szanowni Rodzice, w dniach  12- 13 marca przedszkole  prowadzi tylko zajęcia opiekuńcze (w sytuacji absolutnego braku możliwości zapewnienia dzieciom opieki przez rodziców)

      Natomiast od  16 – 25 marca zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej Przedszkole zostaje zamknięte.

      Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych),

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły..

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. 

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

       

      informacje ze strony http://www.kuratorium.katowice.pl/

       

      Izabela Dziuba
      dyrektor Przedszkola Nr 17

     • Bal w GKS

     • W piątek 31 stycznia dzieci z grupy "Króliczki" bawiły się na sportowym balu karnawałowym na Stadionie Miejskim w Tychach. Zabawa była nagrodą za wygranie konkursu plastycznego "Świąteczna kartka dla GKS Tychy". Gratulujemy!

     • Bal karnawałowy

     • W środę 29 stycznia odbył się bal karnawałowy. Przedszkolaki zamieniły się w wiele postaci z bajek. Dzieci świetnie się bawiły, cały bal przebiegł w miłej, radosnej atmosferze i dostarczył niezapomnianych wrażeń.

     • Wigilia

     • W czwartek 19 grudnia w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie wigilijne przygotowane przez grupę „Puchatki”. Mali artyści zaprezentowali swoje zdolności wokalne, śpiewając prosto z serca najpiękniejsze kolędy i pastorałki.

     • Straż Miejska w przedszkolu

     • W poniedziałek 16 grudnia przedszkolaki spotkały się z pracownikami Straży Miejskiej. Spotkanie miało na celu przybliżenie charakteru i specyfiki pracy naszych gości, a także utrwalenie zasad ruchu drogowego. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały zawieszki odblaskowe.

     • Kiermasz Bożonarodzeniowy

     • W czwartek 12 grudnia w naszym przedszkolu odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy. Na kiermaszu można było zakupić przepiękne ozdoby świąteczne oraz własnoręcznie wykonać je z dziećmi. Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji kiermaszu oraz liczne przybycie.

     • Mikołaj

     • W czwartek 5 grudnia nasze przedszkole odwiedził Święty Mikołaj. Dzieci od kilku dni z niecierpliwością czekały na tego niezwykłego gościa. Przedszkolaki przygotowały dla Mikołaja niespodzianki - piosenki, własnoręcznie wykonane upominki. Następnie Święty Mikołaj obdarował wszystkie dzieci prezentami. Jak co roku każde dziecko mogło zrobić sobie z Mikołajem pamiątkowe zdjęcie. Żegnając niezwykłego gościa dzieci obiecały, że w przyszłym roku także będą grzeczne i zaprosiły do odwiedzenia naszego przedszkola za rok. 

     • Barbórka

     • W środę 4 grudnia w naszym przedszkolu pojawił się niezwykły gość - Górnik. Podczas spotkania przedszkolaki miały okazję wzbogacić swoje wiadomości na temat ciężkiej i niebezpiecznej pracy w kopalni.

     • Andrzejki

     • „Hokus-pokus, czary-mary, niech się spełnią andrzejkowe czary.”

      W piątek 29 listopada w naszym przedszkolu odbyły się Andrzejki.